رویه های بازگرداندن کالا

رویه های بازگرداندن کالا

چمن مصنوعی
چمن مصنوعی

درهای بازگرداندن کالا در شرکت ایرانیان سونار باز است، اما باید توجه داشته باشید که اگر محصولی براساس سفارش مشتری بریده شود، دیگر بازگرداندن آن میسر نیست. در این شرایط شرکت ایرانیان سونار محصول را به صورت امانت نگه می دارد تا مشتری مطابق با محصول یافت شود.
در غیر اینصورت، اگر محصول به صورت رول و پک شده باشند، اصولا توسط شرکت پس گرفته خواهد شد و رویه های بازپرداخت نیز براساس نوع عامله صورت گرفته اعلام خواهد شد.